preloader
Offerte
fr

Gegevensbeschermingsbeleid

1. INLEIDING

Wij, JC Techniek BV, Brandgatstraat 4 te 8570 Anzegem met KBO nummer BE0874.618.019, hechten veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van onze klanten en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van dit Gegevensbeschermingsbeleid informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen dat u dit Gegevensbeschermingsbeleid aandachtig leest, vermits het essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Voor het gegevensbeschermingsbeleid dat effectief van toepassing is, verwijzen wij naar de meest actuele versie beschikbaar op onze website www.jctechniek.be.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van dit Gegevensbeschermingsbeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

2. TOEPASSINGSGEBIED

Dit Gegevensbeschermingsbeleid heeft betrekking op alle diensten die door JC Techniek BV worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

 

3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Voor meer informatie in verband met de verwerkingen van uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren op info@jctechniek.be.

 

4. PERSOONSGEGEVENS

Naar gelang uw activiteiten en uw relatie tot ons bedrijf, verwerken wij o.m. de volgende persoonsgegevens: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mail adres, telefoonnummer, gsm), uw beroepsactiviteiten, uw ondernemingsnummer, uw financiële identificatiegegevens, eventuele geschillen of overeenkomsten.

Wij wijzen u er op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde zaken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking.

 

5. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN

5.1. Beheer en administratie van de klanten

In het kader van onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens, de beroepsactiviteiten, het ondernemingsnummer, de financiële identificatiegegevens en transacties en de eventuele geschillen of overeenkomsten van onze klanten, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten en het beheer, de boekhouding, het beheer van betwistingen of geschillen. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

 

5.2. Gegevens van leveranciers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens, de financiële identificatiegegevens en transacties, het ondernemingsnummer, de beroepsactiviteiten en de eventuele geschillen of overeenkomsten van onze leveranciers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers, de boekhouding, het beheer van betwistingen of geschillen. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals het vragen van prijsoffertes).

 

5.3. Gegevens van personeel

Wij, JC Techniek BV , verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers, medewerkers, uitzendkrachten en sollicitanten in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

 

5.4. Andere gegevens

Naast de gegevens van onze klanten, leveranciers, en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten en leveranciers, nuttige contacten binnen onze sector en netwerkcontacten. De doelstellingen van deze verwerkingen liggen in lijn met onze missies. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

 

6. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers zullen in elk geval na een termijn van 10 jaar na de beëindiging van de samenwerking, de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moet bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

 

7. RECHTEN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

– Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
– 
Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
– 
Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
– 
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de door u zelf betreffende persoonsgegevens, die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
– 
Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
– 
Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
– 
Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door een bericht te sturen naar info@jctechniek.be.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze vereniging voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

GegevensBeschermingsAutoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax. +32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

8. DOORGIFTE AAN DERDEN

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketing bureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

10. TOEGANG DOOR DERDEN

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit Gegevensbeschermingsbeleid.

 

11. NOG VRAGEN?

Indien u na het lezen van dit Gegevensbeschermingsbeleid verdere vragen en of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met info@jctechniek.be op. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn voor bepaalde abonnementen of aankopen of om delen van de site te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.